Den senaste tiden har antalet separationer som leder till vårdnadstvister ökat. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var nära 66 000 barn under 18 år med om att deras föräldrar separerade. Samtidigt är många osäkra på vad som egentligen gäller. För att kunna säkerställa att såväl barnets som dina intressen bevakas är det ofta en bra idé att vara förberedd.

Vårdnadstvist är ett begrepp som är välkänt samtidigt som dess innebörd inte alltid är helt tydlig. Det är knappast någon hemlighet att en denna sorts tvist kännetecknas av att föräldrar eller vårdnadshavare är oense om vem hur vårdnaden av ett eller flera barn ska hanteras i samband med en separation. Men vad kan man egentligen förvänta sig?

Vårdnadsavtal – Endast delvis avgörande

I ett juridiskt hänseende så hör vårdnaden till en av de rättsliga förhållande som man i egenskap av förälder endast delvis kan avgöra på egen hand. Under en pågående relation så väljer många att upprätta avtal om vårdnad i samband med en separation, men för att avtalet ska ha framtida rättsverkan så är det viktigt att det även granskas och godkänns av kommunens socialtjänst.

  • Vårdnadsavtal är endast vägledande och kommer inte att anses vara bindande om domstolen anser att avtalet strider mot barnets bästa.

Viktigt att komma ihåg är att det i slutändan är barnets bästa som kommer att vägleda domstolens beslut., Därför behöver de inte välja att förhålla sig till ett eventuellt vårdnadsavtal. Skulle de anse att en förälder är mer lämplig än den andra så har de möjligheten att bortse från avtalet.

Utöver barnets bästa är ska även barnets egen åsikt beakta, så länge dess ålder anses vara tillräckligt hög för att det kan förstå innebörden av beslutet. Därför kan domstolen i samband med en vårdnadstvist välja att låta barnets vilja styra.

Vårdnadstvist – En fråga om barnets bästa

Numera så resulterar de flera tvister i gemensam vårdnad. Men i de fall att domstolen beslutar om ensam vårdnad så är det oftast hos mamman som vårdnaden hamnar. Detta är däremot ingen utkomst som kan tas för given, utan domstolen är som uppgift att beakta allt som innebär att ett beslut kan tas i barnets bästa intresse.

  • De flesta vårdnadstvister resulterar i gemensamma samtal såväl med som utan kommunens socialsekreterare. Förhoppningen är att i första hand lösa tvister gemensamt mellan föräldrarna.
  • Om man som förälder inte kan komma överens så blir det domstolens uppgift att besluta på grundval av de uppgifter som finns. Hamnar man i denna situation är det viktigt att bevaka såväl sina egna som barnets intressen.
  • Beslut kommer att behöva tas om vårdnad, boende och eventuellt rätt till umgänge.

på Advokatfirman Lege kan ni läsa mer om vårdnadstvist och vilken typ av erfarenhet som krävs för att bevaka dina intressen i samband med en vårdnadstvist. Vi kan sköta praktisk och administrativ kontakt med såväl domstol som socialtjänst för att du och barnet ska få den rätt och det stöd ni förtjänar.